Polecamy

Magazyn Iskra

Centrum Informacji Anarchistycznej

Lewica.pl

Indymedia

IBW

WRS

Mamy obecnie 280 tekstów.

Regulamin Organizacji Bojowej PPS

Wobec możliwie masowych rewolucyjnych wystąpień w kraju i w Rosji zjazd poleca CKR zorganizowanie spiskowej organizacji, która by stanowiła nasze pierwsze szeregi w momencie rewolucji. Do tego zaś czasu CKR kieruje, zgodnie z instrukcją, masowymi wystąpieniami ulicznymi (manifestacjami, zgromadzeniami mas itp.), jeżeli chodzi o cały kraj, i inicjatywą komitetów okręgowych w sprawach lokalnych. Na czele organizacji spiskowo-bojowej stoi wydział. Zadaniem wydziału jest również zaopatrywanie części tej organizacji w broń. Wydziałowi jest powierzona organizacja wykonawczo-terrorystyczna.

§ 1. Celem OB jest:
a) wykonywanie aktów rewolucyjnych różnego rodzaju, których wymaga taktyka rewolucyjna PPS,
b) kierowanie przygotowaniami technicznymi do przyszłej walki zbrojnej.
§ 2. Członkiem OB może być każdy z członków PPS, o ile uzna za obowiązujący dla siebie niniejszy regulamin i został do OB przyjęty przez Wydział Bojowy lub jego pełnomocników.
§ 3. Oprócz obowiązków ogólnych, jako członka PPS, członek OB zobowiązuje się do:
a) ścisłej konspiracji w sprawach bojowych tak na zewnątrz, jak i na wewnątrz,
b) posłuszeństwa dla władz bojowych we wszystkich czynnościach związanych z celami OB,
c) pomocy wzajemnej, wypływającej z braterskiego, szczerego stosunku między sobą,
d) skrupulatnej akuratności w wypełnianiu chociażby najmniejszych czynności bojowych.
§ 4. Każdy z członków OB ma prawo każdej chwili, z wyjątkiem podczas akcji, zakomunikować wydziałowi lub jego pełnomocnikowi o swoim postanowieniu wystąpienia ze składu OB, przy czym po zdaniu odpowiedniego sprawozdania wydziałowi lub jego pełnomocnikowi i otrzymaniu odpowiedzi może się uważać za zwolnionego z przyjętych zobowiązań wobec OB.
§ 5. Konspiracja w stosunku do wszystkich spraw bojowych obowiązuje jednak każdego z członków OB i po wystąpieniu jego ze składu organizacji.
§ 6. Każdy z członków OB obowiązany jest należeć do odpowiedniej organizacji ogólno partyjnej; zwolnić go z tego obowiązku może jedynie rozkaz lub zezwolenie wydziału czy jego pełnomocników — wydział i pełnomocnicy.
§ 7. Wydział Bojowy jest najwyższym ciałem kierowniczem w OB, kieruje on i zarządza OB i jej czynnościami, a wszyscy członkowie OB obowiązani są do posłuszeństwa jego rozkazom.
Uwaga: Ograniczenia władzy wydziału zawarte są w § 16, 19, 24.
§ 8. Wydział Bojowy tworzy się i kompletuje na podstawie ogólnej ustawy partyjnej ((patrz § 17, 27, 28).
§ 9. Wydział sam uchwala sobie regulamin wewnętrzny podlegający zgodnie z ustawą partyjną (§ 34) zatwierdzeniu Rady Partyjnej.
§ 10. Dla zarządu poszczególnymi działami robót OB, a także dla wypełnienia specjalnych poruczeń wydziału związanych z życiem organizacyjnem OB wydział ustanawia na stałe lub na czas pewien pełnomocników, przekazując na nich w całości lub w określonej części swe prawa w stosunku do tych towarzyszy, którzy mają podlegać ich władzy. Kompetencje pełnomocników określa WB w każdym poszczególnym wypadku oddzielnie.

Konferencje i delegacje na zjazd partyjny

§ 11. Przynajmniej raz do roku wydział zwołuje konferencje bojowe, w każdym zaś razie przed zjazdem partyjnym.
§ 12. W skład konferencji wchodzą: Wydział Bojowy, stali pełnomocnicy wydziału. Członkowie OB, wyznaczeni przez wydział z głosem decydującym oraz z głosem doradczym, przedstawiciele wydziałów O i Z.
§ 13. Konferencja wysłuchuje sprawozdania rocznego wydziału, rozpatruje główne potrzeby OB, całej partii, przyjmuje uchwały i rezolucje zwyczajną większością głosów zebranych z głosem decydującym.
§ 14. Uchwały i rezolucje konferencji nabierają mocy obowiązującej po zatwierdzeniu ich przez Radę lub zjazd partyjny odpowiednio do swej treści.
§ 15. Po odbytej konferencji wydział ogłasza zebranym, które z uchwał i rezolucji są przezeń zaaprobowane.
§ 16. Uchwały nie zaaprobowane przez wydział są przedstawione na Radzie Partyjnej, a konferencja wybiera jednego z towarzyszy dla obrony danej uchwały czy rezolucji przed Radą.
§ 17. Konferencja wybiera z pośród siebie zwykłą większością głosów delegatów na zjazd partyjny w ilości określonej przez Radę.
§ 18. W razie gdy wybrany delegat z jakichkolwiek powodów nie będzie mógł brać udziału w zjeździe, wydział wyznacza w zastępstwie tego z towarzyszy, który przy głosowaniu otrzymał z kolei największą ilość głosów.
§ 19. Delegaci na zjazd partyjny nie mogą być krępowani w głosowaniach i obradach zjazdu żadnymi naleganiami WB.

Komisje

§ 20. Dla wypełnienia specjalnych działów roboty WB tworzy komisje, których kompetencje i czas istnienia określa w każdym poszczególnym wypadku.

Oddziały

§ 21. Dla celów kształcenia się, dogodności administracyjnych oraz wzajemnego zżycia się członków OB wydział łączy ich w oddziały.
§ 22. Zadanie oddziału, ilość członków, czas jego trwania oraz sposoby pracy określa wydział lub jego pełnomocnik przy formowaniu oddziału i oznajmia o tym w odpowiednim czasie członkom oddziału.
§ 23. Na czele każdego z oddziałów wydział lub jego pełnomocnik wyznacza naczelnika, który sam wybiera zastępcę z pomiędzy towarzyszy oddanych pod jego władzę.
§ 24. Kompetencja naczelnika i jego zastępcy musi być ściśle określona i znana wszystkim towarzyszom wchodzącym w skład oddziału.

Akcje

§ 25. Wydział oznacza akcje i każda z nich drobna czy duża musi mieć mianowanego dowódcę przez WB lub jego pełnomocnika — dowódcę, a w razie gdy liczba wykonawców jest większa nad trzy — i zastępcę.
§ 26. Wyznaczony dowódca akcji ma prawo zrzec się dowództwa z powodu: choroby, rozkonspirowania, uznania akcji za niewykonalną lub gdy nie poczuwa się do sił dla dokonania powierzonego mu zadania.
§ 27. Dowódca umawia się z wydziałem co do towarzyszy oddanych w jego wyłączne rozporządzenie na cały czas akcji we wszystkich jej okresach oraz co do środków potrzebnych dla wykonania akcji, komunikuje również, kogo z towarzyszy oddanych pod jego kierownictwo wybiera jako zastępcę lub zastępców.
§ 28. Wszelkie dodatkowe prace dla towarzyszy wyznaczonych już do akcji mogą być dane jedynie za zgodą dowódcy lub jego zastępcy.
§ 29. Dowódca obowiązany jest składać wydziałowi sprawozdanie ze stanu roboty w terminach przez wydział oznaczonych.
§ 30. Dowódca jest zupełnie swobodnym w wyborze środków dla osiągnięcia postawionego mu celu. Jest on zupełnie niezależnym w podziale pracy pomiędzy poszczególnych towarzyszy do akcji.
§ 31. Wydział ma prawo kontroli nad ogólnym kierownictwem akcji w okresie przygotowawczym i odwołania dowódcy, jeśli uzna, że kierownictwo jego jest nieodpowiednie.
§ 32. Wydział ma prawo w nadzwyczajnych wypadkach zawiesić akcję w każdej chwili, a wtedy towarzysze i środki dane dowódcy przechodzą do rozporządzenia wydziału.
§ 33. Wszyscy towarzysze wyznaczeni przez wydział do akcji muszą być powiadomieni, kto jest ich dowódcą lub od kogo będą otrzymywali bezpośrednie rozkazy. Dopóki akcja nie jest skończona lub zawieszona przez wydział, żadne rozporządzenie nie jest dla nich obowiązującym, oprócz rozkazu dowódcy lub wyznaczonych przez nich towarzyszy.
§ 34. Podczas akcji, zarówno jak w przygotowaniach do niej i cofania się, obowiązuje wszystkich absolutne posłuszeństwo rozkazom dowódcy i naznaczonym przez niego towarzyszom. Wszelkie niezadowolenie z rozporządzeń lub ze stanu roboty musi być komentowane przez towarzyszy bezpośrednio i jedynie dowódcy lub wyznaczonym przez niego zastępcom.
§ 35. Każdy z towarzyszy biorących udział w akcji ma prawo po skończeniu akcji żądać komisji dla rozpatrzenia niesłusznego zda¬niem jego stosunku do niego dowódcy głównego, jego zastępcy lub bezpośredniego naczelnika.

Kary i sądy

§ 36. Za przekroczenia niniejszego regulaminu następujące kary mogą być nakładane przez władze bojowe i sądy:
a) napominanie,
b) nagana publiczna,
c) wydalenie z Organizacji Bojowej na pewien czas,
d) wydalenie z OB na stałe,
e) kara śmierci.
§ 37. Kary wymienione w punktach a i b mogą być stosowane przez każdego z naczelników bojowych w granicach jego oddziału, reszta zaś kar przez, sądy.
§ 38. Każdy z członków OB może być oddany przed sąd przez wydział, pełnomocnika wydziału, dowódców akcji i ich zastępców oraz na żądanie własne.
§ 39. Sąd zwyczajny składa się z dwóch towarzyszy wyznaczonych przez wydział i trzeciego wybranego przez podsądnego.
§ 40. Sądom zwyczajnym podlegają i pociągają za sobą karę śmierci:
a) zdrada przy badaniu na śledztwie,
b) świadome i rozmyślne rozkonspirowanie z zamiarem szkodzenia organizacji,
c) ucieczka z akcji, jak i niewykonanie rozkazu dowódcy,
d) użycie broni w celach osobistych,
e) odmowa wydania broni partyjnej władzom bojowym na ich stanowcze żądanie.
Uwaga: Przekroczenie wyznaczone w punkcie c) zależnie od następstw, jakie za sobą pociągnie, może podlegać sądowi nadzwyczajnemu.
§ 41. Wszystkie inne przekroczenia, jak:
a) nieposłuszeństwo władzom bojowym,
b) niszczenie broni partyjnej,
c) niekonspiracyjność,
d) nieakuratne spełnianie obowiązków,
e) wykroczenie natury moralnej,
pociągają za sobą jedną z kar wymienionych w § 36 (od a do d).

Statut „piątki" bojowej PPS

I. System wykonywania zadań przez Organizację Spiskowo-Bojową

§ 1. Najważniejszym bezpośrednim zadaniem Organizacji Spiskowo-Bojowej oraz wszelkich wchodzących w jej skład części składowych jest wykonywać działania spiskowo-bojowe nakreślone przez najwyższą instancję partyjną — zjazd PPS.
§ 2. Działalność spiskowo-bojową cała organizacja, w tym również jej część składowa — „piątka", wykonuje na polecenie CKR z pomocą Wydziału Spiskowo-Bojowego lub na polecenie Wydziału Spiskowo-Bojowego przez władzę „piątki".
Uwaga: Działania spiskowo-bojowe całej Organizacji Spiskowo-Bojowej, jak również wchodzącej w jej część składową „piątki" bojowej stanowią część ogólnej działalności rewolucyjnej PPS, którą określają, jak to wskazano wyżej, decyzje zjazdów partyjnych. Decyzji tych pod żadnym pozorem nie mają prawa naruszać ani CKR, ani Wydział Spiskowo-Bojowy, ani podporządkowane Wydziałowi Spiskowo-Bojowemu instytucje, a przede wszystkim „piątka" bojowa.

II. System organizacji „piątki" bojowej

§ 1. „Piątka" bojowa składa się z nie mniej i nie więcej ludzi jak pięciu i jest podstawową nierozdzielną częścią Organizacji Spiskowo-Bojowej.
§ 2. Na czele „piątki" stoi „starszy", rozkazom „starszego" „piątka" podporządkowywuje się bezwzględnie, jednakże wtedy tylko, gdy na jej czele nie stoi wyższy naczelnik — „dowódca oddziału", nazywany oddziałowym, lub pełnomocnik Wydziału Bojowego.
§ 3. „Starszy" ma tylko jednego pomocnika i następcę; jest nim jeden z pięciu spiskowców.
§ 4. W czasie nieobecności pomocnika — zastępcy, „starszy" naznacza z pozostałej liczby spiskowców „piątki" tymczasowego pomocnika — zastępcę, który przy wykonywaniu swoich obowiązków korzysta z takich samych praw jak stały pomocnik — zastępca.
§ 5. Pomocnik-zastępca w czasie nieobecności „starszego" wyko¬nuje wszystkie jego obowiązki i korzysta z praw „starszego".

III. Formowanie „piątki" bojowej

§ 1. „Piątkę" organizuje dowódca oddziału, przedstawiciel lub pełnomocnik Wydziału Spiskowo-Bojowego.
§ 2. „Starszego" naznacza dowódca oddziału lub pełnomocnik Wydziału Spiskowo-Bojowego.
§ 3. Zastępcę-pomocnika naznacza „starszy", zatwierdza dowódca oddziału lub pełnomocnik Wydziału Spiskowo-Bojowego.
§ 4. „Piątka" organizuje się na podstawie rekomendacji członków partii lub instancji partyjnych, a także na osobistą prośbę kandydatów złożoną do Organizacji Spiskowo-Bojowej.
§ 5. Każdy kandydat powinien znać założenia PPS.
§ 6. Każdy kandydat do „piątki" powinien mieć następujące cechy charakteru:
a) nie być pijakiem,
b) nie kłamać,
c) nie powinien plotkować, powinien umieć dochować tajemnicy,
d) powinien bezwarunkowo podporządkowywać się dyscyplinie organizacyjnej,
e) powinien być człowiekiem uczciwym i sprawiedliwym,
f) powinien być człowiekiem, który umie dotrzymać słowa,
g) powinien być człowiekiem zdolnym do niesienia ofiar na rzecz sprawy,
h) powinien być człowiekiem zdecydowanym na wszystko, co mu rozkazano,
i) powinien być człowiekiem zdającym sobie sprawę z odpowiedzialności za przyjęte na siebie obowiązki i niebezpieczeństwa związane z ogólnymi celami i zadaniami Organizacji Spiskowo-Bojowej.
§ 7. Kiedy zebrano pięciu odpowiednich kandydatów, dowódca oddziału lub pełnomocnik Wydziału Spiskowo-Bojowego zbiera ich razem i zapoznaje:
a) z ogólnymi celami i zadaniami Organizacji Spiskowo-Bojowej,
b) ze statutem „piątki" bojowej.
Następnie przyjmuje od wszystkich po kolei uroczystą przysięgę:
c) postępować w myśl statutu „piątki",
d) ponieść przewidzianą statutem „piątki" karę w razie naruszenia jego postanowień.
Następnie organizujący „piątkę" naznacza „starszego" i od tęga momentu „piątka" uważa się za sformowaną i podporządkowaną rozkazom, statutowi i instrukcjom Organizacji Spiskowo-Bojowej.
Uwaga: Po zapoznaniu „piątki" z ogólnymi celami i zadaniami Organizacji Spiskowo-Bojowej oraz po zapoznaniu ze statutem „piątki" bojowej — organizator „piątki" pyta każdego po kolei:
„Czy zgadza się Towarzysz na to wszystko, co Wam tutaj powiedziałem odnośnie celów, zadań i statutu Organizacji Spiskowo-Bojowej"; po odpowiedzi: „Zgadzam się" lub „Tak", organizator zadaje drugie pytanie: „Czy czujecie się na siłach, aby przyjąć na siebie wszystkie te obowiązki i przyjąć wynikające stąd następstwa, wynikające dla Was z tych celów, zadań i statutu, który Wam wyjaśniłem jako wstępującemu do organizacji"; po odpowiedzi każdego organizator wszystkim po kolei podaje rękę i wszyscy, jeden drugiemu, podają ręce na znak solidarności i braterstwa.

IV. Rozformowanie „piątki" bojowej

§ 1. Rozformowanie „piątki" przeprowadza dowódca oddziału lub w razie jego nieobecności pełnomocnik Wydziału Spiskowo-Bojowego.
§ 2. Na jednogłośne żądanie wszystkich spiskowców „piątki" ta powinna ulec rozformowaniu.
§ 3. Rozformowanie „piątki" powinno mieć miejsce w następujących okolicznościach:
a) zdrady w „piątce",
b) ze wzglądu na rozpracowanie „piątki" lub jakiegokolwiek oddziału Organizacji Spiskowo-Bojowej przez policję.
§ 4. Rozformowanie „piątki" może również mieć miejsce w następujących okolicznościach:
a) niedbalstwa w wykonywaniu obowiązków nałożonych na „piątkę",
b) tchórzostwa (patrz § 3 statutu),
c) osobistej demoralizacji,
d) nieudolności,
e) kiedy do skompletowania „piątki" brakuje jednego lub więcej spiskowców.
§ 5. Wydalenie lub zwolnienie spiskowca z „piątki' może nastąpić wg rozporządzenia dowódcy oddziału lub, w razie jego nieobecności, pełnomocnika Wydziału Spiskowo-Bojowego.
Uwaga: Wydalony spiskowiec może zażądać sądu w obronie godności własnej. Na podstawie decyzji sądu zostaje uniewinniony lub zmuszony do zaniechania swoich obowiązków, tj. by nie uważał się odtąd za członka „piątki" bojowej.
§ 6. Wydalenie spiskowca z „piątki" może nastąpić na jednogłośne żądanie „piątki".
Uwaga: W tym przypadku spiskowiec nie ma możliwości zwracania się do sądu.
§ 7. Ponowne przyjęcie pojedynczego spiskowca do Organizacji Spiskowo-Bojowej po rozformowaniu „piątki" lub po wydaleniu z „piątki" z tych lub innych przyczyn zależy całkowicie od dowódcy oddziału lub pełnomocnika Wydziału Spiskowo-Bojowego.

V. Obowiązki „piątki" bojowej

§ 1. Każdy członek „piątki" w okresie jej istnienia oraz po jej rozformowaniu, jeśli nie chce być oskarżonym o zdradę, winien bezwarunkowo przestrzegać tajemnicy wszystkiego, co widział i słyszał w Organizacji Spiskowo-Bojowej, a o czym kierownictwo nakazało milczeć.
Uwaga: Obowiązek chronienia tajemnicy dotyczy stosunków wewnątrz Organizacji Spiskowo-Bojowej, jeżeli spiskowiec wykonuje określone zadanie bez wiedzy całej „piątki" lub otrzymał polecenie podczas nieobecności pozostałych spiskowców. Największa przyjaźń, miłość, pokrewieństwo nie tłumaczą zdrady tajemnicy organizacji.

§ 2. Każdy spiskowiec w „piątce" winien bezwarunkowo podporządkować się zarówno ustnym, jak i pisemnym poleceniom swego dowództwa.
Uwaga: Podporządkowanie rozkazowi obowiązuje o tyle bezwarunkowo, o ile nie narusza postanowień zjazdu PPS lub o ile nie znajduje się poza granicami działania Organizacji Spiskowo-Bojowej.
§ 3. Ucieczka spiskowca z miejsca akcji lub niewykonanie rozkazu dowódcy w czasie akcji uważa się za zdradę. -
§ 4. Każdy spiskowiec zobowiązany jest do wykonywania zaleceń konspiracji.
§ 5. Przynależność do innej organizacji partyjnej [poza bojową — J.P.] może mieć miejsce wyłącznie za zgodą lub z polecenia dowódcy oddziału.
§ 6. Każdy spiskowiec powinien zawsze i wszędzie przestrzegać przede wszystkim założeń statutu oraz strzec interesów Organizacji Spiskowo-Bojowej.
§ 7. Każdy spiskowiec zgodnie ze wskazaniami swojego dowództwa powinien poświęcić cały swój wysiłek, aby w możliwie najkrótszym czasie przyswoić sobie odpowiednią wiedzę, nabyć odpowiednie doświadczenie fizyczne, potrzebne do działalności spiskowo-bojowej. Z tej przyczyny winien do nauki i ćwiczeń podchodzić uważnie, przestrzegać statutu i postanowień, z największą solidnością wykonywać rozkazy i strzec tajemnicy.
§ 8. Każdy spiskowiec powinien dołożyć wszelkich starań, aby dostarczone mu środki walki oraz pomoce naukowe nie niszczyć, chronić w należyty sposób, a na żądanie dowództwa zwrócić je w całości.
§ 9. Każdy ze spiskowców „piątki" płaci tygodniowo do kasy 5 kopiejek, z czego 3 kopiejki pozostają w kasie „piątki" na wydatki, pozostałe przez „starszego" otrzymuje dowódca oddziału lub pełnomocnik Wydziału Spiskowo-Bojowego.
§ 10. „Starszy" ma prawo zwolnić od składki na określony czas, w tym przypadku każdorazowo dzielnica bojowa powinna zawiadomić o tym dowódcę oddziału.
§ 11. Środkami pieniężnymi „piątki" operuje specjalnie do tego celu wybrany przez spiskowców kasjer, wydaje on pieniądze na podstawie decyzji większości i na prośbę „starszego" na potrzeby całej „piątki".
§ 12. W „piątce" winno stale występować braterstwo i solidarność, wszystkie spory i nieporozumienia winny być załatwiane przez sąd rozjemczy; pomoc wzajemna winna być prawem, które obowiązuje wszystkich.
§ 13. Dowódca oddziału lub w czasie jego nieobecności pełnomocnik Wydziału Spiskowo-Bojowego mianują zastępcę-pomocnika, który w razie ich nieobecności przejmuje wszystkie prawa i obowiązki dowódcy oddziału, na skutek czego „piątka" winna mu być bezwarunkowo posłuszna.

VI. Prawa „piątki" bojowej

§ 1. W przypadku jakiegokolwiek niezadowolenia, wywołanego rozporządzeniem „starszego" lub pełnomocników Wydziału Spiskowo-Bojowego, lub kogokolwiek z władz Wydziału Spiskowo-Bojowego, spiskowcy nie mają prawa naruszyć dyscypliny, lecz jedynie mogą i powinni swoje pretensje zgłosić publicznie i w obecności całej „piątki" przez specjalnie do tego celu upoważnionego kolegę.
Uwaga: Taki pełnomocny kolega zobowiązany jest do przekazania skargi dowództwu i dowództwo winno rozwiązać sprawę.
§ 2. W przypadkach nadzwyczajnych, kiedy sprawa zagraża bezpieczeństwu „piątki" na skutek zdrady lub prowokacji, spiskowiec-ma prawo nieoficjalnie zgłosić o powyższym dowództwu odpowiedniego szczebla.
§ 3. Wszelkie projekty i uwagi krytyczne w sprawach organizacji, kształcenia lub akcji mogą być analizowane wyłącznie na prośbę i za zgodą kierownictwa organizacyjnego. ,
Uwaga: Przyjęcie lub nie [przyjęcie] analizowanych projektów zależy wyłącznie od kierownictwa.

VII. Jurysdykcja i kodeks „piątki"

§ 1. Naruszenie statutu karze się publicznie naganą, pozbawieniem prawa należenia do Organizacji Spiskowo-Bojowej w określonym czasie lub na zawsze, a w normalnym przypadku śmiercią.
§ 2. Wszelka zdrada lub postępek, który zawiera w sobie naruszenie statutu, karze się śmiercią, przy czym wyrok jest prawomocny po zatwierdzeniu przez Wydział Spiskowo-Bojowy.
Uwaga: Zatwierdzenie wyroków śmierci istnieje wyłącznie w formie zatwierdzania wyroków zwykłych sądów bojowych.
§ 3, Pozostałe naruszenia statutu podlegają karze wyliczonej w § 1 Rozdziału VII.
§ 4. W skład sądu wchodzą: wybrany przez spiskowców „piątki" towarzysz, „starszy" „piątki", pełnomocnik specjalnie do tego celu oddelegowany przez Wydział Spiskowo-Bojowy. Sąd większością głosów decyduje o sprawie bez apelacji.
§ 5. Sąd nadzwyczajny może mieć miejsce jedynie w czasie akcji lub w trybie extraordynaryjnym, kiedy „piątce" zagraża niebezpieczeństwo i potrzebna jest szybka decyzja. Tworzy go wtedy trzech towarzyszy spiskowców wyznaczonych przez dowódcę aktualnie dowodzącego oddziałem.
§ 6. W czasie akcji, kiedy niesubordynacja grozi śmiercią lub zagraża bezpieczeństwu organizacji, dowódca ma prawo karać śmiercią bez sądu.
§ 7. Jeżeli dowódca skorzysta z prawa kary przewidzianego w rozdziale VII § 6, zobowiązany jest, po wykonaniu nałożonego na niego zadania, natychmiast zawiadomić o tym Wydział Spiskowo-Bojowy i wskazać dowody świadczące o niezbędności zastosowania kary. Jeżeli dowody okażą się niedostateczne, dowódca podlega karze.
Oprócz wyżej wymienionych kar sądu bojowego bojowcy nie podlegają innym instytucjom sądowym i karom.

Autor: 
PPS