Polecamy

Magazyn Iskra

Centrum Informacji Anarchistycznej

Lewica.pl

Indymedia

IBW

WRS

Mamy obecnie 280 tekstów.

Anarchizm w Polsce

Pogrom którego nie było

Okres rewolucji 1905 r. to niezwykle burzliwy czas w historii Łodzi początku XX wieku. Przez kilkanaście miesięcy robotnicy różnych narodowości i wyznań wspólnie toczyli walkę z caratem i łódzkimi przemysłowcami. Jeżeli spojrzymy na dane statystyczne z owego okresu, łatwo zauważymy, że wśród ofiar tych wydarzeń w równiej liczbie występują Polacy, Żydzi jak i Niemcy. Łódź wyróżniała się na tle innych miast Europy czy Cesarstwa Rosyjskiego ogromnym zróżnicowaniem narodowościowym i religijnym. Wyróżniała się również tolerancją i faktem pokojowej egzystencji wielu nacji. Poza drobnymi incydentami, nie doszło tu aż do wybuchu II Wojny Światowej do pogromów - co było normą w dużych miastach Europy Wschodniej, w Łodzi nie istniały również niesławne getta ławkowe.

Program sierpniowy

Program Stowarzyszenia Wolność – Równość – Solidarność uchwalony na V Kongresie w Warszawie dnia 1 sierpnia 2009.

Od momentu swojego powstania Stowarzyszenie Wolność – Równość – Solidarność walczy o całkowitą zmianę ustroju społecznego w imię zasad wolności i równości pomiędzy wszystkimi ludźmi. Stowarzyszenie stawia sobie za cel zapewnienie wszystkim bez wyjątku godnej i sprawiedliwie wynagradzanej pracy, oparcia ośrodków decyzyjnych o instytucje samorządów oraz zniesienia dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry a także inne cechy zależne jedynie od urodzenia.

I. KONIEC KAPITALIZMU

Grupa "Sprawy Robotniczej"

Obraz polityczny Krakowa w okresie tuż przed I wojną światową wyznaczała działalność obozów o rozmaitych orientacjach: stronnictwa konserwatystów – obozu z dużymi tradycjami i wpływami, stronnictwa demokratów, Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej – istniejącej od ponad 20 lat i systematycznie zwiększającej swoje znaczenie. Poważną siłą był oczywiście Kościół – 77% mieszkańców Krakowa to katolicy[1]. W Krakowie działały również komórki polskich organizacji z Królestwa: Komitet Zagraniczny PPS-Frakcji Rewolucyjnej, Biuro Sekcji Zagranicznych SDKPiL. Na kilka lat przed wybuchem I wojny światowej zaczynały powstawać liczne organizacje niepodległościowe, w tym paramilitarne. Powstał “Strzelec” pod komendą Józefa Piłsudskiego.

Z dziejów polskiego anarchizmu

Czy w Polsce istniał kiedykolwiek zorganizowany ruch anarchistyczny? Czy wrogie samej idei państwa koncepcje Proudhona, Bakunina i Kropotkina mogły wzbudzić zainteresowanie ludzi spragnionych niepodległości? Próżno szukalibyśmy w podręcznikach odpowiedzi na tak postawione pytania, zaś monografie poświęcone dziejom polskiego socjalizmu wspominają o anarchistach raczej półgębkiem. A przecież, choć może to być dla wielu czytelników zaskoczeniem, stanowili oni poważną siłę podczas wydarzeń rewolucyjnych 1905-1907 r. Słabo zbadany jest również oryginalny wkład polskich rzeczników ideologii wolnościowej do teorii anarchistycznej. Oczywiście, nie powinniśmy tracić z oczu właściwych proporcji.

Historia "Czarnych Szeregów"

Grupy „Czarnych Szeregów”, rekrutujące się głównie spośród członków FAUD, powstać zaczęły spontanicznie w końcu lat 20-tych XX wieku na terenie Górnego Śląska w celu walki z nazistami. Nad wyraz problematyczne jest jednoznaczne stwierdzenie czemu akurat na obszarze Górnego Śląska zaczęły powstawać pierwsze grupy „Schwarzen Scharen”, skoro na tym obszarze FAUD było wyjątkowo słabe. Z całą jednak pewnością wpływ na to posiadało etniczne zróżnicowanie tego regionu oraz agresja bojówek nazistowskich.

Deklaracja Anarchistycznej Federacji Polski

AFP opiera się na ideologii anarchizmu jako ruchu społecznego wyzyskiwanych i uciskanych mas pracujących, tj. robotników, chłopów bezrolnych i małorolnych i nieuprzywilejowanych pracowników umysłowych i dąży do obalenia drogą rewolucji socjalnej obecnego kapitalistyczno-państwowego ustroju społecznego. Stojąc na stanowisku walki klas AFP łączy w niej pojęcie walki mas proletariackich o ich wyzwolenie całkowite z zaprowadzeniem ustroju wolności politycznej i równości ekonomicznej dla całego społeczeństwa, innymi słowy – walczy o społeczeństwo bezklasowe. AFP uważa, że istnienie kapitalizmu jest niemożliwe bez istnienia państwa i że istnienie państwa musi mieć jako odpowiednik ekonomiczny istnienie kapitalizmu prywatnego lub państwowego.

Tezy Marcowe

Polscy politycy od blisko osiemnastu lat dążą do zrealizowania liberalnej utopi. Ograniczane są kolejne prawa pracownicze. Życie społeczne zostało podporządkowane bezwzględnemu działaniu rynku. Dzisiaj wolnym jest ten, kto może za wolność zapłacić. Jest to zaprzeczeniem ideałów, o które walczyła Solidarność.

Jednocześnie nie widać żadnej opozycji, która mogłaby się temu realnie przeciwstawić. Działacze radykalnej lewicy tkwią w jałowych sporach, które do niczego nie prowadzą. Brak jest im zorganizowania i pomysłu na działalność, część z nich upatruje szansy na zmianę w dołączeniu do politycznego establishmentu. Jako część radykalnej lewicy wierzymy w możliwość głębokich przemian. Aby jednak szansa na te przemiany zaistniała potrzeba jest konsolidacji ruchu wokół poniższych tez.

Łódzki Anarchizm 1905-1908

Łódź początku XX wieku była niezwykle prężnie rozwijającym się ośrodkiem przemysłu włókienniczego. Jej dogodne położenie oraz rozwijająca się infrastruktura przemysłowa powodowała gwałtowny napływ ludności szukającej pracy. Jednocześnie bardzo niskie zarobki i brak zabezpieczeń socjalnych powodowały liczne protesty społeczeństwa, aż po rok 1906, w którym to wybuchł strajk generalny, i „lokaut łódzki”.1

Anarchizm na ziemiach polskich do 1918 roku i jego zagraniczne powiązania

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1.ISTOTA ANARCHIZMU
2.ŹRÓDŁA ANARCHIZMU ŚWIATOWEGO
2.1.PODZIAŁ ANARCHIZMU NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI
2.1.1.ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY
2.1.2.ANARCHIZM KOLEKTYWISTYCZNY
2.1.3.ANARCHIZM KOMUNISTYCZNY
2.1.4.ANARCHIZM SYNDYKALISTYCZNY
2.1.5.ANARCHIZM CHRZEŚCIJAŃSKI (POKOJOWY)
3.ŹRÓDŁA ANARCHIZMU POLSKIEGO
3.1.ODDZIAŁYWANIE ZAGRANICZNYCH PRĄDÓW MYŚLI WOLNOŚCIOWEJ NA POLSKI ANARCHIZM
4.DZIAŁALNOŚĆ POLSKICH ORGANIZACJI ANARCHISTYCZNYCH
5.CHARAKTERYSTYKA POLSKICH TEORETYKÓW ANARCHIZMU
5.1.KIERUNKI AKTYWNOŚĆI IDEOLOGII ANARCHISTYCZNEJ W UJĘCIU POLSKICH TEORETYKÓW ANARCHIZMU.
5.1.1.KRYTYKA RZĄDU I PAŃSTWA
5.1.2.INTERNACJONALIZM I ANTYPATRIOTYZM
5.1.3.KRYTYKA WŁASNOŚCI
5.1.4.KRYTYKA KAPITALIZMU
5.1.5.KRYTYKA SOCJALIZMU PAŃSTWOWEGO